Poręczenie de minimis szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Prowadzenie własnej firmy często wymaga korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Aby móc zrealizować różnego rodzaju inwestycje bądź pokryć określone zobowiązania, przedsiębiorcy najczęściej decydują się na zaciągnięcie kredytu. Jest to w pełni zrozumiałe, jednak zawsze niesie za sobą obawy, czy pożyczoną kwotę uda się bez problemów zwrócić. Z punktu widzenia osób działających w obszarze MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) poręczenie de minimis będzie szczególnie interesującym rozwiązaniem. Na czym polega zatem istota jego działania?

Poręczenie de minimis – co to takiego?

W ujęciu czysto teoretycznym poręczenie de minimis (zwane także gwarancją), to jeden z rodzajów tzw. pomocy publicznej. Przyznaje ją dane państwo na rzecz określonych podmiotów gospodarczych, a wszystko musi pozostać w zgodzie z ustawodawstwem unijnym, aby zachować zasady uczciwej konkurencji. Co ważne, nie jest to forma dotacji, a jedynie zabezpieczenie spłaty kredytu (inwestycyjnego lub obrotowego) zaciągniętego przez przedsiębiorcę w wybranym banku komercyjnym. Gwarancji de minimis, czyli wspomnianego zabezpieczenia, udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, będący instytucją publiczną. W całym procesie biorą więc udział aż 3 zainteresowane strony: firma jako kredytobiorca, bank oferujący oprocentowane wsparcie finansowe oraz BGK jako gwarant spłaty przyznanego kredytu.

Jaki jest cel poręczenia de minimis?

Ułatwienie podmiotom sektora MŚP zaciągnięcia kredytu na realizację uzasadnionych celów biznesowych, co bez opcji zabezpieczającej mogłoby być znacznie trudniejsze lub wręcz niemożliwe. Poręczenie nie wywołuje żadnych skutków podatkowych, a przedsiębiorca fizycznie nie otrzymuje od Banku Gospodarstwa Krajowego wnioskowanych środków. Otrzyma je bank komercyjny, jeśli zaistnieją określone okoliczności skutkujące opóźnieniem w spłacaniu zobowiązania.

Warunki udzielenia gwarancji

Zasady w tym przypadku wydają się całkiem proste. Różnią się nieznacznie od siebie w zależności od typu kredytu, który ma zostać przyznany. Przy kredytach inwestycyjnych maksymalny czas trwania pomocy wynosi aż 99 miesięcy, a samo poręczenie de minimis może zabezpieczyć do 60% wartości pożyczonej sumy (z wyłączeniem odsetek i pozostałych kosztów narzuconych przez bank). Wysokość prowizji to z kolei jedynie 0,5% kwoty gwarancji w ujęciu rocznym. Należy też podkreślić, że jednostkowa suma gwarancji nie będzie wyższa niż 3,5 mln PLN. Jej ostateczna wielkość zależy od tego, czy dany przedsiębiorca korzystał już wcześniej z pomocy de minimis (pod uwagę bierze się bieżący rok podatkowy i dwa lata, które go poprzedzają).

Które banki udzielają poręczenia?

Na polskim rynku usług bankowych dość wielu graczy ma podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, co oznacza, że potencjalny zainteresowany ma spore pole manewru. Szczególnie ciekawą ofertą może się pochwalić Santander, który na swojej stronie internetowej wyraźnie wskazuje na zalety poręczenia de minimis. Co istotne, kredytobiorca nie musi załatwiać żadnych formalności z BGK – rzetelne przeprowadzenie całej procedury leży po stronie doradców, pracowników banków komercyjnych. Wszystko odbywa się na mocy umów o współpracy – zawieranych pomiędzy podmiotami udzielającymi zasadniczego kredytu a instytucją mogącą zabezpieczyć jego spłatę.

Na co można wykorzystać środki?

Kredyty zabezpieczone w ten sposób mają bardzo jasno określone przeznaczenie – w zależności od typu zaciągniętego zobowiązania.

Fundusze pochodzące z kredytu obrotowego wykorzystuje się na pokrycie bieżących potrzeb danej działalności gospodarczej. Umożliwiają m.in.: finansowanie składek, podatków i innych kosztów, jakie niesie za sobą prowadzenie firmy; opłacanie faktur z tytułu zakupionych towarów bądź usług; pokrywanie wydatków na szeroko pojęte cele rozwojowe danego podmiotu gospodarczego; spłacanie niektórych zobowiązań innego typu (np. kredyt obrotowy w innym banku – w określonych przypadkach).

Gdy mowa o kredycie inwestycyjnym, w grę wchodzą zakupy różnego typu pojazdów, urządzeń i maszyn (będące istotnym elementem rozwoju przedsiębiorstwa). To także szereg działań na rzecz obiektów bezpośrednio powiązanych z daną firmą (ich budowa, rozbudowa czy też modernizacja). Aby uzyskać więcej potrzebnych informacji, warto połączyć się z infolinią wybranego banku lub umówić się na rozmowę z doradcą bezpośrednio w oddziale.

Dodaj komentarz

Back To Top